ΛΜ - 2019 Ε19 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/10/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΣΟΥ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.Pantsou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 2791025045 εσωτ.33007,33134) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 2791024564).
Υποβολή: Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Τ.Κ. 22200, στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Οι Προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ή να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω Εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης, το αργότερο μέχρι 29/10/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ - 2019 Ε19
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/10/2019
ΑΔ: A112253
Προϋπολογισμός: € 1.750.127 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Σχέδιο υπ.αριθμ. 22 Λήψη