ΛΜ- 2019 Ε14 (1200002289) Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/08/2019 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ , τηλέφωνο 27910 25045-48, εσωτ. 33007, ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Α.Pantsou@dei.com.gr , τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910-24564)
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Στο πρωτόκολλο της ανωτέρω (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 22-08-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 14:00) αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας 2. Ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών της προηγούμενης παραγράφου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακίνηση αμμοχαλίκων για την κατασκευή έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΜ- 2019 Ε14 (1200002289)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2019
ΑΔ: A111028
Προϋπολογισμός: € 81.829 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης