ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1/2021 (SAP 1200004796) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/08/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Λουκαρά Τσαμπίκα, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση t.loukara@dei.com.gr, τηλεφωνικά (27910 25045 εσ. 33036) ή με τηλεομοιοτυπία (27910-24028).
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1.2.1 απευθείας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ πριν από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού ήτοι 23/08/2021. 1.2.2 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας, με ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στα Γραφεία της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά Υλικών από Αθήνα-Πειραιά στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1/2021 (SAP 1200004796)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/07/2021
ΑΔ: A118893
Προϋπολογισμός: € 60000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης