ΔΛΠΜ-1200085619 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/11/2022

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/11/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δ. Κονταργύρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr και για τεχνικά θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Λ. Σκιαδά με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση L.Skiadas@dei.gr.
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ετήσιες συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού των Ορυχείων της ΔΛΠΜ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΠΜ-1200085619
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/11/2022
ΑΔ: A121898
Συμπλήρωμα 1 18/11/2022
ΑΔ: A121994
Προϋπολογισμός: € 400.048 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ έως ΙV ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 Λήψη