ΑΗΣΜ 1200094119 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με την Διαδικασία παρέχονται από τους κ.κ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ Δημήτριο και ΒΑΡΟΥΤΑ Ιωάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Kontargyris@dei.gr και I.Varoutas@dei.gr.
Υποβολή: Πλατφόρμα "compareONE” της εταιρείας "cosmoONE" του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τεχνικές πληροφορίες και Βεβαιώσεις επίσκεψης δίδονται από τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, (κ. ΒΑΡΟΥΤΑ Ι.), τηλ. 27910 22152, εσωτ. 32688.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ 1200094119
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 18.280 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης