112.ΔΛΚΜ-777 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την Ζευγίτη Παναγιώτα τηλεφωνικά 27910 25048, 27910 22229
Υποβολή: Μεγαλόπολη
Όλες οι Προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 11.00 πμ της ημέρας του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γραφείο του Τομέα Η/Μ Μελετών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ετήσιες συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού

Πρόσκληση: Τεύχος: 112.ΔΛΚΜ-777
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/04/2018
ΑΔ: A102839
Προϋπολογισμός: € 400.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης