∆ΚΥΟΡ- Z220 1200057604 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/02/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Εμμαν, Δουγαλή τηλ. 210 5109518 και τους κα. Μ. Νικολετσοπούλου, κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478, 210 5109549.
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΚΥΟΡ»

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ- Z220 1200057604
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/01/2019
ΑΔ: A107064
Προϋπολογισμός: € 25.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη