∆ΚΥΟΡ-Z2001200055455 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/11/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τον κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478.
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Χαλκοκονδύλη 29, 104 32, Αθήνα, Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7ο όροφο.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z2001200055455
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2018
ΑΔ: A105731
Προϋπολογισμός: € 61.789,48 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων