∆ΚΥΟΡ- Z200 1200064629 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/01/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τους κα. Μ. Νικολετσοπούλου , κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478 και 210 5109549.
Υποβολή: ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432, Αθήνα στο Γραφείο 307, 3ο όροφο
Πληροφορίες για το αντικείμενο του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Αν. Τζοβλά, τηλ. 22230 81192 και τους κα. Μ. Νικολετσοπούλου , κ. Β. Βουδούρη, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478 και 210 5109549.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Χάλυβα

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ- Z200 1200064629
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 22.473,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων