∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Εμμ. Δουγαλή για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518 και τον κ.Β. Βουδούρη για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109478
Υποβολή: ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432, Αθήνα Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7ο όροφο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου).

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/04/2018
ΑΔ: A102795
Προϋπολογισμός: € 8.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη