∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942 (1) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518 και τον κ.Β. Βουδούρη για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109478.
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα Γραφείο 701 (πρωτόκολλο), 7ος όροφοςνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι εγκατεστημένα στο ΛΚΔΜ (Διοικητήριο Πτολεμαΐδας και Ορυχείο Αμυνταίου).

Πρόσκληση: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/04/2018
ΑΔ: A102871
Προϋπολογισμός: € 8.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων