ΔΛΥΛΠ/Ζ200 12000 73974 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για τεχνικά θέματα του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή και την κα. Μ. Νικολετσοπούλου για την διαγωνιστική διαδικασία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις: e.dougalis@dei.com.gr και m.nikoletsopoulou@dei.com.gr
Υποβολή: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας “cosmoONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας “cosmoONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφοριακών Συστημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ/Ζ200 12000 73974
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/05/2021
ΑΔ: A118613
Προϋπολογισμός: € 24.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων