ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2020 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για τεχνικά θέματα του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Β.Κανιάρη, και την κα. Μ. Νικολετσοπούλου, για τη διαγωνιστική διαδικασία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις : V.Kaniaris@dei.com.gr και m.nikoletsopoulou@dei.com.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ΄compare one΄ της Εταιρείας ΄Cosmo one΄ του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΄www.marketsite.gr΄ σε δύο φάσεις.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μελανιών - toner

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 3.900,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων