ΔΛΥ-ΛΠ/ Z200 1200071958 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για τεχνικά θέματα του Διαγωνισμού παρέχονται από τον κ. Εμμ. Δουγαλή και την κα. Μ. Νικολετσοπούλου, για τη διαγωνιστική διαδικασία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις : e.dougalis@dei.com.gr και m.nikoletsopoulou@dei.com.gr
Υποβολή: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της Εταιρείας “cosmoONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της Εταιρείας “cosmoONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Δέκα (10) μονάδες Εξυπηρετητών (Servers) του οίκου Hewlett Packard με τύπο HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥ-ΛΠ/ Z200 1200071958
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων