ΔΚΥΟΡ 188 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/04/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/05/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Ε. Δουγαλή , για τεχνικά θέματα τηλ. 210 5109518, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 51095483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: 1.3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805 στις 07/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)
1.3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805 στις 07/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εργασίες Ανέγερσης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ταινιοδρόμων Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 188
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/04/2019
ΑΔ: A108410
Συμπλήρωμα 1 16/04/2019
ΑΔ: A108451
Συμπλήρωμα 1 25/04/2019
ΑΔ: A108534
Προϋπολογισμός: € 270.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 4 19 Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Λήψη