ΔΚΥΟΡ-182 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τομέας Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΤΜΕΠΜ) της ΔΚΥΟΡ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις k.stathopoulos@dei.com.gr και ko.stavropoulos@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5109457 και 2105109460) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5109554)
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη 29, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5124299.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διαμόρφωση Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ-182
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/05/2018
ΑΔ: A102936
Προϋπολογισμός: € 4.700.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων