ΔΚΥΟΡ 181 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/05/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/06/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ. Ε. Δουγαλή και Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ.: 210 5109518 και 210 5109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και g.skarlatinis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ.: 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: 1.3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στα Γραφεία της ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα, όροφος 8ος γραφείο 805
Πληροφορίες παρέχονται από τους κ.κ. Ε. Δουγαλή και Γ. Σκαρλατίνη, για τεχνικά θέματα τηλ.: 210 5109518 και 210 5109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.gr και g.skarlatinis@dei.com.gr και τον κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ.: 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 181
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/12/2018
ΑΔ: A106965
Συμπλήρωμα 1 20/02/2019
ΑΔ: A107212
Συμπλήρωμα 2 11/04/2019
ΑΔ: A108427
16/04/2019
ΑΔ: A108576
10/05/2019
ΑΔ: A108575
Συμπλήρωμα 3 10/05/2019
ΑΔ: A108577
15/05/2019
ΑΔ: A108612
17/05/2019
ΑΔ: A108635
24/05/2019
ΑΔ: A108664
Προϋπολογισμός: € 10.500.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ENOTICES Λήψη
espd pdf OLD Λήψη
espd html OLD Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29 3 19 Λήψη
ESPD (Συμπιεσμένo αρχείο zip pdf και XML) Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 Λήψη
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16 4 19 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10 5 19 Λήψη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 Λήψη
espd ΕΕΕΣ new επικαιροποιημενο Λήψη
espd ΕΕΕΣ xml (αρχειο zip επικαιροποιημενο) Λήψη
version 2 espd ΕΕΕΣ xml (αρχειο zip επικαιροποιημενο) Λήψη
version 2 espd pdf ΕΕΕΣ new επικαιροποιημενο Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 24 05 19 Λήψη