ΔΚΥΟΡ 180 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2019

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ.Ε.Δουγαλή και κ.Γ. Σκαρλατίνη , για τεχνικά θέματα τηλ. 210 51095182105109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.grκαι G.Skarlatinis@dei.com.gr και κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα.
Υποβολή: Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 29, Τ.Κ. 10432 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 180
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/09/2018
ΑΔ: A105530
22/10/2018
ΑΔ: A105675
Συμπλήρωμα 1 24/10/2018
ΑΔ: A105683
06/11/2018
ΑΔ: A105740
23/11/2018
ΑΔ: A106835
27/11/2018
ΑΔ: A106845
03/12/2018
ΑΔ: A106877
03/12/2018
ΑΔ: A106880
08/01/2019
ΑΔ: A107000
16/01/2019
ΑΔ: A107041
17/01/2019
ΑΔ: A107046
31/01/2019
ΑΔ: A107107
18/02/2019
ΑΔ: A107195
22/02/2019
ΑΔ: A107224
Προϋπολογισμός: € 16.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Λήψη
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ESPD ( ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙΤΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Λήψη
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΕ Λήψη
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΕ Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 6.11.18 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 23 11.18 Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 27 11 18 Λήψη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 3.12.18 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο2 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ3 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 17 .01 .19 Λήψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ4 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 18 2 19 Λήψη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 22 2 19 Λήψη