ΔΥΠΕΚΕ 618112 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/09/2021 - 10:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Όλγα Γρηγοριάδου Τομεάρχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ΔΥΠΕΚΕ και την κα Γεωργία Μπραϊμάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις O.Grigoriadou@dei.gr και G.Braimaki@dei.gr, τηλ.: 210-3307263 & 210-3307284 αντίστοιχα και τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210-5232597).Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111, οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 29.09.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Σάμου και ΤΣΠ Ικαρίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 618112
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 28.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας