ΔΥΠΕΚΕ 1557 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5293361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο από την κα Ε.Βασιλοπούλου (e.vasilopoulou@dei.com.gr και τηλ.2105292556 ) και τον κο Ι.Βενιζέλο (i.venizelos@dei.com.gr τηλ.2105292384) και ή με τηλεομοιοτυπία (fax +30 2105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον κον Π.Μπαλή (2241049062) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση P.Balis@dei.com.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ‘’tenderONE” του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης πύλης και παράκτιων εγκαταστάσεων παραλαβής καυσίμου του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1557
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
08/12/2020
ΑΔ: A116977
Συμπλήρωμα 1 30/12/2020
ΑΔ: A117093
Συμπλήρωμα 2 07/01/2021
ΑΔ: A117112
Προϋπολογισμός: € 136.962,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας