ΔΥΠ-903016 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/04/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Χ. Χατσίδου τηλ.: 210 529486 "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Χ. Χατσίδου (210-5292486) και τον κο Δ. Χριστοφιλόπουλο (2105293487) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση c.chatsidou@dei.com.gr και d.christofilopoulos2DEI.COM.GR ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας κυκλοφορίας ψύξης θαλασσίου ύδατος της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903016
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/02/2020
ΑΔ: A114727
Συμπλήρωμα 1 11/03/2020
ΑΔ: A114816
Συμπλήρωμα 2 23/03/2020
ΑΔ: A114890
Προϋπολογισμός: € 173.569 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας