ΔΥΠ-903007 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Χ. Χατσίδου τηλ.: 210 529486 "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α.Στάθη (210-5292523) και την κα Χ. Χατσίδου (210-5292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.stathi@dei.com.gr και c.chatsidou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έκκεντρα κοσκίνου σπαστήρα του συστήματος διακίνησης λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/02/2020
ΑΔ: A114644
Συμπλήρωμα 1 18/02/2020
ΑΔ: A114714
Προϋπολογισμός: € 100.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας