ΔΥΠ–611037 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/07/2020 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.5292557
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Για την εκτέλεση των παραπάνω επιθεωρήσεων, παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς σας μέχρι την Δευτέρα, 06.07.2020 και ώρα 10:00 στα γραφεία μας, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα (1ος όροφος, γραφείο 110 υπόψη κ. Γ. Γούλα – κας Ε. Μαντά) σε σφραγισμένο φάκελο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο FRES

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ–611037
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας