ΔΥΠ 51820023 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/06/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/06/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν.Μάρκου Τηλ..210 5292487
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από Ν. ΜΑΡΚΟΥ και Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Εμπορίας σε θέματα διαχείρισης νέων απαιτήσεων και αλλαγών και βελτίωσης διαδικασιών εξυπηρέτησης με επίκεντρο το SAP IS-U βάσει βέλτιστων πρακτικών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 51820023
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/06/2020
ΑΔ: A116170
Συμπλήρωμα 1 12/06/2020
ΑΔ: A116221
Προϋπολογισμός: € 410.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας