Δ 600102 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 814) και την κα Λαγού Φωτεινή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση f.lagou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 52 93 807)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τριών (3) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων 2,5 ton

Διακήρυξη: Τεύχος: Δ 600102
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2021
ΑΔ: A117398
Συμπλήρωμα 1 23/03/2021
ΑΔ: A118462
Προϋπολογισμός: € 90.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας