ΔΠΛΡ-5754210011 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Καμηλαράκη τηλ.: 2108206513
Υποβολή: Αθήνα
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από Ανάδοχο για την κάλυψη Παραγωγικών και Λειτουργικών αναγκών σε Τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754210011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/07/2021
ΑΔ: A118830
Προϋπολογισμός: € 172.335 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής