ΔΠΛΡ-5751200032 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/12/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: T.Kommata@dei.com.gr, 210-8206519
Υποβολή: gramdplr@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη για την υλοποίηση της Υψηλής διαθεσιμότητας του Internet στην ΔΕΗ μέσω της εξωτερικής περιμέτρου (BGP)

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5751200032
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 4.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής