∆ΚΥΟΡ-Z200 1200062259 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/09/2019 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για το αντικείμενο του Διαγωνισμού ο κ. Αν. Τζοβλάς, τηλ. 22230 81192 και οι κα. Μ. Νικολετσοπούλου , κ. Β. Βουδούρης, για τη διαγωνιστική διαδικασία, τηλ. 210 5109478 και 210 5109549.
Υποβολή: Αθήνα
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στην ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκοκονδύλη 29, 10432, Αθήνα στο Γραφείο 307, 3ο όροφο

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Χάλυβα, Σωλήνων, Λαμών

Διακήρυξη: Τεύχος: ∆ΚΥΟΡ-Z200 1200062259
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 20.923,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων