ΔΛΥΛΠ-196 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/01/2022

Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικού Δυτικής Μακεδονίας \ Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΛΙΑΡΟΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2105109487
Υποβολή: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός www.marketsite.gr

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Αλ. Σουμελίδη και τον κ. Χαρ. Παπαπαύλου για τεχνικά θέματα και τον Εμ. Δουγαλή και την κα. Ι. Λιαροδήμου για τη διαγωνιστική διαδικασία με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Soumelidis@dei.gr, C.Papapavlou@dei.gr και E.Dougalis@dei.gr, I.Liarodimou@dei.gr αντίστοιχα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΛΥΛΠ-196
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/07/2021
ΑΔ: A118891
Συμπλήρωμα 1 06/09/2021
ΑΔ: A119020
Συμπλήρωμα 2 05/11/2021
ΑΔ: A119231
Συμπλήρωμα 3 26/11/2021
ΑΔ: A119327
Συμπλήρωμα 4 15/12/2021
ΑΔ: A119410
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 11/01/2022
ΑΔ: A119489
Προϋπολογισμός: € 80.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΠ - Διεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής
CPV 45213251 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικές μονάδες 45231000 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας 45231221 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου 45251000 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θερμοηλεκτρισμού 45311000 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 45311100 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης 45317100 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης45350000 Μηχα
NUTS NUTS: EL531

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Λήψη
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΛΥΛΠ-196 Λήψη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ESPD (pdf) Λήψη
ESPD.ZIP Λήψη