ΔΠΛΠ-ΑΕ0002 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 31/08/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Αρετή Στάθη (τηλ.210 5292523) και κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αρετή Στάθη (210-5292523) και την κα Χριστίνα Χατσίδου (210-5292486) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.gr και C.Chatsidou@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Τομέα Απόσυρσης ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, από τους κ. Μπιριντζή Χαράλαμπο και κ. Γαλάνο Ιωάννη (24630-24460, 6982005553, 6970006327)."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Απομάκρυνση υλικών που απαιτούν ειδική διαχείριση από τους Πύργους Ψύξης (ΠΨ) των Μον. I και II του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/08/2021
ΑΔ: A118918
Συμπλήρωμα 1 31/08/2021
ΑΔ: A118997
Προϋπολογισμός: € 2.201.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής