ΔΠΛΠ-1598 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/07/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου Τηλ. (210-5292680) και Ι.Καρολεμέα (τηλ. 2105292556)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 2105292384. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 2105292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr) και τον κο Ι.Καρολεμέα (τηλ. 2105292556 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.karolemeas@dei.com.g). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Σάμου υπεύθυνος θα είναι ο Δ/ντης του Σταθμού κ. Ζαφείρης Δημήτριος (τηλ. 2273092504 ) Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης ΑΣΠ Σάμου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1598
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/06/2021
ΑΔ: A118756
Προϋπολογισμός: € 46.280,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής