ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52123001 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/03/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Καλημέρης Δ.Τομπέα
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr –ΔΥΠΕΚΕ-52123001

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καλωδιώσεων Ασθενών Ρευμάτων σε Καταστήματα Πώλησης της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΥΠΕΚΕ 52123001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/02/2023
ΑΔ: A122624
Συμπλήρωμα 1 06/03/2023
ΑΔ: A122784
Συμπλήρωμα 2 13/03/2023
ΑΔ: A122844
Προϋπολογισμός: € 754.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας