ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/05/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ.210 330 7283
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Η πρόσκληση, έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πώληση παραγωγικών μηχανημάτων Εκτυπωτικού Κέντρου της ΔΠΛΡ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52622015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/04/2022
ΑΔ: A119751
07/05/2022
ΑΔ: A119798
Προϋπολογισμός: € 973.710,25 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας