ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322021 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/05/2022 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κοτσαλή
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κοτσαλή Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.kotsali@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προστασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (5.000 mailboxes) της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52322021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/05/2022
ΑΔ: A119829
Συμπλήρωμα 1 23/05/2022
ΑΔ: A119872
Προϋπολογισμός: € 347.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας