ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122115 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Μ.Ξυδού
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου , αριθ. 24, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Π. Καλημέρη και την κα Μ. Ξυδού με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kalimeris.@dei.gr και M.Xydou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών,integration, παραμετροποίησης, διανομής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φορητών Η/Υ (laptops)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122115
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/01/2023
ΑΔ: A122392
Συμπλήρωμα 1 31/01/2023
ΑΔ: A122483
Συμπλήρωμα 2 23/02/2023
ΑΔ: A122702
Συμπλήρωμα 3 24/02/2023
ΑΔ: A122722
Συμπλήρωμα 4 13/03/2023
ΑΔ: A122845
Προϋπολογισμός: € 2.100.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας