ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122034 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/07/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/07/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30 , Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο. Θ. Κεφαλίδη και τον κο Π. Καλημέρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις t.kefalidis@dei.gr και p.kalimeris@dei.gr. Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος ΗλεκτρονικώνΣυμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Γραφείου στον Τομέα Πληροφορικής καθώς και Υποστήριξης Τελικών Χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Υπηρεσιών – ΔΕΗ Α.Ε./ΔΑΛΨΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122034
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/06/2022
ΑΔ: A121043
Συμπλήρωμα 1 08/07/2022
ΑΔ: A121113
Προϋπολογισμός: € 100.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας