ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραϊφόρου Κ.Τσομπάνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-52023006

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στην ΓΔ/ΔΕ για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των εμπορικών δραστηριοτήτων της στην αγορά του Φυσικού Αερίου και ενσωμάτωση τους στην λειτουργικότητα του ETRM λογισμικού της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/02/2023
ΑΔ: A122642
03/03/2023
ΑΔ: A122764
Προϋπολογισμός: € 320.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας