ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραϊφόρου Κ. Τσομπάνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-52023002 Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία και την κα Τσομπάνη Κωνσταντίνα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@dei.gr και K.Tsompani@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2023
ΑΔ: A122526
13/02/2023
ΑΔ: A122593
21/02/2023
ΑΔ: A122681
13/03/2023
ΑΔ: A122839
Προϋπολογισμός: € 211.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας