ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022038 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/07/2022 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Κ.Κλεπετσάνη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ) της ΔΕΗ ΑΕ για την λειτουργική υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων της

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52022038
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/06/2022
ΑΔ: A121052
Προϋπολογισμός: € 240.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας