ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51823091 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/11/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Μ.Ναυπακτίτου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 του τεύχους 1 αυτής, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-51823091 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Πανεπιστημίου, αριθ. 68, Τ.Κ. 104 31.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51823091
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/10/2023
ΑΔ: A124781
Συμπλήρωμα 1 09/11/2023
ΑΔ: A124862
Προϋπολογισμός: € 991.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας