ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723033 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαυραγάνη Δ. Τομπέα
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Δ. Τομπέα και κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.tompeas@dei.gr και Μ.Mavragani@dei.gr. Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723033
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/04/2023
ΑΔ: A123274
Συμπλήρωμα 1 05/05/2023
ΑΔ: A123372
Συμπλήρωμα 2 15/05/2023
ΑΔ: A123469
Προϋπολογισμός: € 6.642.720,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας