ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222118 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ.Κολλιδά Ε.Κακούρη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1 του τεύχους, αυτής, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-53222118

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής γραπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων Whatsapp με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222118
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2023
ΑΔ: A122478
Συμπλήρωμα 1 10/02/2023
ΑΔ: A122584
Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας