ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222099 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2022 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β .Ζέρβα Σ. Κολλιδά
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από κα Σταυρούλα Κολλιδά και τον κο Β.Ζέρβα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.gr και V.Zervas@dei.gr Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 53222099
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2022
ΑΔ: A122029
Συμπλήρωμα 1 30/11/2022
ΑΔ: A122065
Προϋπολογισμός: € 2.070.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας