ΠΠΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ.Μαυραγάνη Μ. Γαρμπιδάκη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr → ΔΥΠΕΚΕ-51723009

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office, PMO) της Διεύθυνσης Διακυβέρνησης Τεχνολογίας και Έργων Πληροφορικής (ΔΔΤΕΠ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΠΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/03/2023
ΑΔ: A122776
Συμπλήρωμα 1 10/03/2023
ΑΔ: A122822
Συμπλήρωμα 2 27/03/2023
ΑΔ: A122991
Προϋπολογισμός: € 1.754.544,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας