ΔΥΠΕΚΕ 618105 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/04/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2021 - 11:15 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για τον Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνα 210-5292401 και 210-5292437. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Όλγα Γρηγοριάδου Τομεάρχη Τομέα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ΔΥΠΕΚΕ και την κα Γεωργία Μπραϊμάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις O.Grigoriadou@dei.com.gr και G.Braimaki@dei.com.gr, τηλ.: 210-3307263 & 210-3307284 αντίστοιχα και τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210-5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου και αντιστρόφως

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 618105
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
07/04/2021
ΑΔ: A118528
Προϋπολογισμός: € 17.865,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας