ΔΥΠΕΚΕ 54022002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/03/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/03/2022 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από Ειρ. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.gr . Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμα ‘’compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή ολοκληρωμένης λύσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό Λειτουργιών Παραγωγής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 54022002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/01/2022
ΑΔ: A119546
Συμπλήρωμα 1 01/02/2022
ΑΔ: A119594
Συμπλήρωμα 2 10/02/2022
ΑΔ: A119634
Συμπλήρωμα 3 01/03/2022
ΑΔ: A119682
Προϋπολογισμός: € 8.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Eur_54022002 Λήψη