ΔΥΠΕΚΕ 52621009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ. 210 330 7283
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την 16.12.2021 και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα είναι κλειστές σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 των Γενικών Όρων του πλειοδοτικού Διαγωνισμού και θα υποβληθούν στο κτίριο της ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού Πατησίων 27, όροφος 1ος , αίθουσα 111.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση άχρηστων υλικών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52621009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/11/2021
ΑΔ: A119326
Προϋπολογισμός: € 180.953,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας