"ΔΥΠΕΚΕ-51921008 B΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ" Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/06/2022 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουμπαρούλη Βασιλική με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.koumparouli@dei.gr.
Υποβολή: "Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (“CompareONE”) της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr "

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουμπαρούλη Βασιλική με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.koumparouli@dei.gr. Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από τον κο Αθ. Κωστάκο με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Kostakos@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: "ΔΥΠΕΚΕ-51921008 B΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ"
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
20/05/2022
ΑΔ: A119870
Συμπλήρωμα 1 26/05/2022
ΑΔ: A119896
Συμπλήρωμα 2 08/06/2022
ΑΔ: A119946
Προϋπολογισμός: € 7.311.145,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας