ΔΥΠΕΚΕ 51721093 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/03/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαυραγάνη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από κα. Μ. Μαυραγάνη και κα. Μ. Μαρκέτου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.mavragani@dei.gr και ma.marketou@dei.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών πληροφοριακού νέφους (cloud), στο περιβάλλον Microsoft Azure

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51721093
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/02/2022
ΑΔ: A119607
Συμπλήρωμα 1 03/03/2022
ΑΔ: A119688
Συμπλήρωμα 2 17/03/2022
ΑΔ: A119701
Προϋπολογισμός: € 2.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας