ΔΥΠ-903014 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/04/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Κοτσαλή Ελένη τηλ.: 210 5292361"
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κοτσαλή Ελένη και την κ. Γ. Τραϊφόρου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Kotsali@dei.com.gr και G.traiforou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5292361/210 5292334) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-903014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2020
ΑΔ: A114797
Συμπλήρωμα 1 23/03/2020
ΑΔ: A114891
Προϋπολογισμός: € 72.800 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας